Kontakt os

Du er velkommen til at
stille spørgsmål.

info@winncare.dk

+45 70 27 37 20

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Indledning og aftaleindgåelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer, produkter og ydelser hos Ergolet ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt. Medmindre andet følger af ordrebekræftelsen, et tilbud fra Ergolet ApS eller andre skriftlige aftaler, udgøres aftalen af ordrebekræftelsen, det underliggende tilbud og nærværende betingelser.

Medmindre andet er angivet, at alle tilbud fra Ergolet ApS alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud og er således ikke bindende for Ergolet ApS. Aftale er indgået og har bindende virkning for parterne, når Ergolet ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse.

Ergolet ApS er beliggende på Tårnborgvej 12 C, 4220 Korsør.

2. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i DKK eller EUR ekskl. moms. Ved betaling i anden valuta anvendes Nationalbankens officielle valutakurser på faktureringsdatoen. Det påhviler kunden at betale enhver skat, told eller lignende offentlig afgift, der pålægges den købte ydelse/vare.

Medmindre andet fremgår af Ergolet ApS’ tilbud, finder Ergolet ApS’ til enhver tid gældende prisliste anvendelse. Ergolet ApS kan uden varsel og med øjeblikkelig virkning ændre sin prisliste. Priser i tilbud fremsættes under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og ændringer, som følger af lovkrav, anbefalinger eller pålæg fra offentlige myndigheder eller lignende.

Faktura forfalder til kontant betaling netto 30 dage fra fakturadatoen medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

Ved manglende betaling udsender Ergolet ApS betalingspåmindelser med jævnlige mellemrum (ca. 10 dage efter forfaldsdato/forrige betalingspåmindelse). Ved anden og tredje betalingspåmindelse påkræves et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt Ergolet ApS ikke har modtaget betaling senest 10 dage efter udsendelse af tredje rykker, overdrages opkrævningen til inkasso. Kundens betalinger afskrives først på renter og omkostninger.

3. Ejendomsforbehold

SOLGTE PRODUKTER, HVOR KUNDEN ERHVERVER EJENDOMSRETTEN, ER SOLGT MED EJENDOMSFORBEHOLD, OG ER ERGOLET APS’ EJENDOM INDTIL KUNDEN HAR BETALT HELE KØBESUMMEN MED TILLÆG AF RENTER OG OMKOSTNINGER SAMT EVENTUELLE UDGIFTER VEDRØRENDE DET SOLGTE, SOM MÅTTE VÆRE AFHOLDT AF ERGOLET APS PÅ KUNDENS VEGNE.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligtiger kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for produkterne, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i maskinerne uden Ergolet ApS' skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til, ikke uden Ergolet ApS' samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til denne.

Det påhviler kunden at sikre, at produktet altid er tilgængeligt for Ergolet ApS’ besigtigelse og inspektion, så længe Ergolet ApS’ ejendomsforbehold består.

4. Tilbudsmateriale

Alle ejendoms- og immaterielle rettigheder til produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i et tilbud, tilhører Ergolet ApS.

5. Levering

Levering sker EX WORKS, Inco Terms 2010 og kunden arrangerer selv transport, hvis ikke andet er aftalt. Undtaget heraf er småpakker, hvor Ergolet ApS sørger for transport.

Risikoen for produkters hændelige undergang overgår til kunden når levering er sket. Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, anses levering for at være sket, når varen er overgivet til Kunden eller dennes transportør.

6. Returnering

Kunden har under følgende betingelser returret for ubrugte produkter, idet nedenstående fremgangsmåde skal anvendes ved kundens returnering. Kundens returret gælder i to måneder fra fakturadatoen, og returprodukter skal returneres i hel og ubrugt original emballage. Returretten gælder for Ergolet ApS’ standardprodukter og således ikke for produkter, som Ergolet ApS har fremskaffet i overensstemmelse med kundens individuelle ønsker.

Ved returnering beregner Ergolet ApS et omkostningsgebyr på 10 % af den fakturerede pris ekskl. eventuel rabat. Kunden afholder alle forsendelsesomkostninger og bærer risikoen for forsendelsen til Ergolet ApS.

Ved udnyttelse af returretten skal kunden kontakte Ergolet ApS, som oplyser kunden om et returordrenummer. Returordrenummeret skal være synligt på emballagen, når produktet returneres til Ergolet ApS. En kopi af kundens oprindelige faktura eller følgeseddel skal være vedlagt det returnerede produkt.

7. Lovpligtigt eftersyn

Kunden er selv ansvarlig for at udføre lovpligtigt eftersyn af solgte produkter i henhold til ISO 10535.

8. Reparation

Reparation og udskiftning af reservedele faktureres efter gældende reservedels- og timepriser pr. påbegyndt halve time.

9. Tekniske data og mål

Angivne mål på tekniske data, skitser og lignende er kun vejledende.

10. Mangler

Kunden har pligt til ved levering straks at undersøge det leverede for at konstatere om der foreligger mangler ved det leverede eller om dette er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel kvalitativt som kvantitativt.

Såfremt kunden måtte ønske at påberåbe sig en mangel som Ergolet ApS hæfter for, skal en sådan ske skriftligt straks ved levering, eller straks efter manglen måtte vise sig.

Såfremt kunden ikke straks har fremsat reklamation, dog senest 12 måneder efter levering, bortfalder kundens ret til at påberåbe sig en sådan mangel, medmindre manglen omfattes af Ergolet ApS’ garanti i en særskilt aftalt længere garantiperiode.

Såfremt det må konstateres, at det leverede lider af en mangel, der skyldes det leveredes konstruktion, materiale eller fremstilling, inden udløbet af reklamationsrettens udløb, forbeholder Ergolet ApS sig valgretten til, inden rimelig tid, at afhjælpe det leverede ved at foretage reparation hos kunden eller på Ergolet ApS’ værksted, efterlevering eller omlevering.

I det tilfælde hvor det vurderes, at kunden selv kan foretage reparationen, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del.

Afhjælpning omfatter ikke forhold, hvor manglen skyldes kundens egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Ergolet ApS’ forskrifter, ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer samt ekstraordinære klimatiske påvirkninger

Forbrugs- og sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ej heller montering og afmontering er omfattet.

Kunden bærer risikoen for produktets undergang samt afholder leveringsomkostninger ved fremsendelse af produkter til Ergolet ApS med henblik på reparation eller omlevering.

Ved Ergolet ApS’ returnering af reparerede dele eller fremsendelse til kunden med henblik på omlevering bærer Ergolet ApS risikoen og omkostningerne herfor.

11. Garanti

Ergolet ApS yder garanti på alle sine produkter. Garantiperioden varierer afhængigt de enkelte produktdele. Se venligst den separate oversigt over garantiperioderne. Ergolet ApS giver også en 12-måneders garanti på alle serviceydelser og reparationer foretaget af Ergolet ApS.

12. Ansvarsbegrænsning

Ergolet ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, omkostninger til tredjemandsafhjælpning samt lignende indirekte tab eller skade. Ergolet ApS´ erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til 50 % af det af kunden erlagte vederlag for den misligholdte del af leverancen.

Ergolet ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

13. Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildebrand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

14. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvister, der vedrører eller udspringer af aftalen og kundens anvendelse af Ergolet ApS’ ydelser, skal afgøres ved retten i Næstved i første instans.

front1blue
Share on Facebook

Copyright 2013 Ergolet A/S | Alle rettigheder forbeholdes.

WebkodeBugger v1.0